RODO

Administrator danych

 • Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach

Kontakt z Administratorem Danych

 • e-mail: biuro@dds-pyskowice.pl
 • tel. 32 724 54 79
 • ul. Cicha 1, 44-120 Pyskowice

Inspektor Ochrony Danych

 • Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: leszek@lx2.pl (Leszek Leloch).
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz uzyskania informacji.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) i e), a także art. 9 ust 2 lit g) RODO.
 • Umotywowane jest to celem działalności, czyli m.in. opieką i pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, aktywizacją osób w wieku 60+. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego między innym z Ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.
 • Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami nakładającymi na Administratora obowiązek dokumentacji działalności i rozliczeń.

Odbiorcy danych

 • Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Dziennego Domu „Senior+” Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.